Käyttöehdot

Mielen ladattavat tiedostot

1. Tämä sopimus koskee Miele-ohjelmistojen ja tietojen lataamista ja käyttöä. Lataamalla käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Yleensä ladattavat tiedostot ovat saatavilla 24 tuntia päivässä, viikon jokaisena päivänä. Miele ei kuitenkaan vastaa Internet- ja tietokonejärjestelmien tilaan perustuvien palveluiden keskeytymättömyydestä.

3. Miele pyrkii asianmukaisella huolellisuudella pitämään ladattavat tiedostot ajan tasalla. Miele pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa tietoja ja ohjelmistoja koska tahansa ja muutoksesta ilmoittamatta, erityisesti tulevan teknisen tai taloudellisen kehityksen tai muuttuneiden palveluehtojen tai yleisten ehtojen osalta, myös hinnoittelu-/kaupalliset seikat huomioiden.          

Käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

1. Mielen ja kolmansien osapuolien etujen suojelemiseksi sisällöt ovat oikeudellisesti, ja erityisesti tekijänoikeudella, suojattuja. Käyttö ja erityisesti mikä tahansa kopiointi, jakelu, esittäminen, kuvaaminen, lähettäminen ja yleisön saataville asettaminen sekä kaikki muut toisinnot, kuten myös kaikki muokkaukset ja muutokset, ovat sallittuja ainoastaan Mielen tai asianomaisen oikeudenhaltijan nimenomaisella kirjallisella hyväksynnällä.

2. Miele-ohjelmistoja ei saa kopioida, myydä edelleen, lainata tai antaa valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Miele-ohjelmistot sisältävät liikesalaisuuksia. Tämän vuoksi ohjelmistoja ei saa takaisinmallintaa, purkaa, koodata auki tai muuttaa muihin käyttökelpoisiin muotoihin.

3. Jos tekijänoikeuslaissa määritetään, että käyttöön ei poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin vaadita hyväksyntää, edellisissä kohdissa mainitut käyttöoikeuden rajoitukset eivät kiellä sitä.

4. Miele antaa käyttäjälle tavanomaiset, ei-yksinomaiset, ei siirrettävissä olevat oikeudet käyttää ladattavia tiedostoja liiketoimintatarkoituksiinsa Mielen kanssa solmittujen, voimassa olevien liiketoimintasopimusten puitteissa. Nämä oikeudet ovat peruutettavissa koska tahansa. Mahdolliset tekijänoikeuksia koskevat ilmoitukset ja muut vastaavat ilmoitukset on hyväksyttävä ilman muutoksia.

5. Miele huomauttaa, että Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto ei ole suojattua. Ei ole mahdotonta, että luvattomat henkilöt näkisivät tiedot tai että tietoja väärennettäisiin.

Vastuu                                                                                                                                   

1. Saataville tuotujen sisältöjen tai latausten taikka tämän sopimuksen välityksellä ei anneta mitään takuita eikä esitetä mitään väitteitä. Näin ollen myöskään mitään takuuvaatimuksia ei voida niihin perustuen esittää.

2. Miele ei ole vastuussa tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä, laadusta ja luotettavuudesta, eikä myöskään tuloksista, joita kyseisiä tietoja käyttämällä saadaan. Miele ei ole vastuussa mistään ladattujen tiedostojen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten palvelukatkoista, tulonmenetyksistä ja tietojen menetyksistä. Käyttäjän on konsultoitava Mieleä tehdessään käyttöpäätöstään koskien ohjelmistoja, jotka Miele on asettanut saataville ladattavassa muodossa.

3. Oikeusperusteista riippumatta, Miele ei ole korvausvastuussa vahingoista, jotka johtuvat ohjelmistojen käytöstä tai käytön estymisestä, mahdollisista laite- tai ohjelmistovirheistä tai käyttäjän tekemistä virheellisistä järjestelmäasetuksista. Ladatun tiedoston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Miele ei ole missään vastuussa ohjelmistoista ja tiedoista, etenkään niiden käytettävyyden, virheettömyyden, täydellisyyden ja viruksettomuuden osalta.                      

4. Miele ei myöskään ole korvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat viruksista, troijalaisista, huijausviruksista tai vastaavasta ohjelmoinnista, eikä ohjelmista, ohjelmakomponenteista tai -koodeista, jotka aiheuttavat vastaavia häiriöitä, tuhoja tai järjestelmä- tai komponenttivikoja. Käyttäjän on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin suojautuakseen viruksilta ja muulta tuhoisalta datalta.

5. Miele ei ole vastuussa Mieleltä lähteneiden tietojen virheellisestä tiedonsiirrosta eikä näiden tietojen manipuloinnista kolmansien osapuolien toimesta, erityisesti tapauksissa, joissa Mielen tietoverkkoja ja järjestelmiä on käytetty luvattomasti, sikäli kuin Miele ei tällaista käyttöä puolla.

6. Vastuuta ei ole poissuljettu, vaan edellytetty vastuu on omaksuttava esimerkiksi silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.

Pdf-tiedostojen katselu

Pdf-tiedostojen katseluun vaaditaan Adobe Acrobat Reader.

CAD-tietojen katselu

Suunnittelutietojen avulla kaksi- ja joskus kolmeulotteisia etu- ja pohjapiirrosnäkymiä voidaan suunnitella yksinkertaisesti, nopeasti ja turvallisesti. Suunnitteluun liittyvät tiedot, kuten mitat, liitäntäkohdat ja paikan päällä tarvittavat rakenteet, on korostettu.

Pääsääntöisesti CAD-tiedostojen katseluun vaaditaan erityinen ohjelma. Mieleltä saatavat CAD-tiedot ovat yhteensopivia uusimpien CAD-ohjelmien kanssa ja saatavilla seuraavissa eri muodoissa:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Laitteiden suunnittelutiedostot on merkitty lämmitystyypin mukaan: ”EL” (sähkö), ”D” (höyry) tai ”G” (kaasu). Lisäkirjaimet ”D”, ”S”, ”V” ja ”R” tarkoittavat näkymää laitteen päältä, sivusta, edestä tai takaa.

Vastaanottaja hyväksyy olevansa vastuussa oikean valinnan tekemisestä, tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista sekä aiotuista tai saavutetuista tuloksista. Korvausvastuu välillisistä vahingoista on poissuljettu.

Vastuuta ei ole poissuljettu, vaan edellytetty vastuu on omaksuttava esimerkiksi silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallisesti tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, laatutakeista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksista, tai on johtanut kuolemaan tai raajan tai terveyden menetykseen tai kun tuotevastuulaki niin määrää. Olennaisten sopimusvelvollisuuksien rikkomuksista aiheutuvat vahingonkorvaukset rajoittuvat kuitenkin vahinkoihin, jotka ovat ennakoitavissa ja sopimusten kohdalla tyypillisiä, edellyttäen ettei rikkomukseen liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tämä ei tarkoita sitä, että todistustaakka muuttuisi käyttäjän kannalta haitallisella tavalla.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi:

Kuvavarmennus

ReCAPTCHA kuvavarmennus

Turvataksemme riittävän tietosuojan internet-lomakkeita täytettäessä (esim. uutiskirjettä tilattaessa) käytämme tietyissä tilanteissa Googlen kuvavarmennusmenetelmää (ReCAPTCHA Google Inc).

Tämä tehdään sen vuoksi, että voidaan varmistua siitä, että tiedot antaa luonnollinen henkilö ja ehkäistään väärinkäyttö automatisoidun, koneellisen täytön avulla.

Palvelu ottaa yhteyden lähettäjän IP-osoitteeseen ja tarvittaessa muihin Google kuvavarmennuspalvelun tarvittaviin tietoihin ja välittää ne Googlelle Google Inc:in tietosuojamääräykset huomioiden.

Lisätietoja Google Inc. tietosuojamääräyksistä löydät tästä linkistä.

Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 VANTAA (myöhemmin tässä tekstissä “Arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan voi osallistua 16.4.2018 klo 00:01 – 31.5.2018 klo 23:59 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake osoitteessa https://www.miele.fi/c/blizzard-cx1-competition-4073.htm. Osallistumislomakkeen pakolliset kentät on merkitty tähdellä.

4. Osallistumisajan päätyttyä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Miele Blizzard CX1 Excellence Ecoline -imuri (arvo 379 €). Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan vain Manner-Suomen alueelle.

5. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tämän ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Jos voittajaa ei tavoiteta kymmenen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli voittajaa ei tavoiteta, tai tämä on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä tai tulkinnanvaraisia.

6. Osallistumalla Arvontaan osanottajat myöntävät Arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

7. Arvonnan järjestäjän Arvonnan yhteydessä keräämiä henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin voittajan tavoittamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Arvonta-ajan jälkeen yhteystiedot hävitetään ellei osallistuja ole toivonut yhteydenottoa jatkossa tilaamalla uutiskirjeen.

8. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä kilpailuun. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

9. Arvonnan järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

10. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

11. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Arvonnan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.